Pravidla golfu 2012-2015

Golfovézprávy.cz > O golfu > Golfová pravidla >

Pravidlo 18 - Míč v klidu se pohne

27. 10. 2011    Redakce  |  Hodnocení 0 *  |  Pro pokročiléDefinice

Všechny definované pojmy jsou psány kurzívou. Jejich abecední seznam je uveden v oddíle Definice.

18-1. Vnějším vlivem

Jestliže se míč v klidu pohne vnějším vlivem, není to trestné a míč se musí vrátit na původní místo.

Poznámka: Je otázkou skutkové podstaty, zda míčem pohnul vnější vliv. Aby bylo možno použít toto Pravidlo, musí být známo nebo prakticky jisté, že se tak stalo. Jinak se míč musí hrát, jak leží, nebo se v případě, že není nalezen, musí postupovat podle Pravidla 27-1.

(Hráčovým míčem v klidu pohne jiný míč - viz Pravidlo 18-5.)

18-2. Hráčem, partnerem, nosičem nebo výstrojí

a. Všeobecně

Kromě případů povolených Pravidly, jestliže je hráčův míč ve hře a:

(i)      hráč, jeho partner nebo některý z jejich nosičů

  • jej zvedne nebo s ním pohne,
  • úmyslně se jej dotkne (kromě holí při založení za míč), nebo
  • způsobí, že se míč pohne, nebo

(ii)     míčem pohne výstroj hráče nebo jeho partnera,

je hráč potrestán jednou trestnou ranou.

Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začne provádět úder nebo nápřah k úderu a svůj úder dokončí.

Podle Pravidel není trestné, jestliže hráč náhodou pohne svým míčem za následujících okolností:

při hledání míče přikrytého pískem, při vracení volných přírodních předmětů, kterými hráč pohnul při hledání a identifikaci míče v překážce, při hledání míče ve vodě ve vodní překážce nebo při hledání míče v závadě nebo v půdě v abnormálním stavu - Pravidlo 12-1

  • při opravě ucpávky staré jamky nebo stopy po dopadu míče - Pravidlo 16-1c
  • při měření - Pravidlo 18-6
  • při zvedání míče podle některého Pravidla - Pravidlo 20-1
  • při umisťování nebo vracení míče na původní místo podle některého Pravidla - Pravidlo 20-3a
  • při odstraňování volného přírodního předmětu na jamkovišti - Pravidlo 23-1
  • při odstraňování pohyblivé závady - Pravidlo 24-1.

b. Míč se pohne po založení

Jestliže hráč založí za míč ve hře a ten se poté pohne (následkem něčeho jiného než úderu), má se za to, že míčem pohnul hráč, a hráč je potrestán jednou trestnou ranou.

Míč se musí vrátit na původní místo, ledaže se začne pohybovat teprve poté, co hráč začal provádět úder nebo nápřah k úderua úder dokončil.

Výjimka: Jestliže je známo nebo prakticky jisté, že pohnutí míče nezapříčinil hráč, Pravidlo 18-2b se neuplatní.

18-3. Soupeřem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na jamky

a. Při hledání

Jestliže při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosičnebo výstroj pohne tímto míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

b. Jindy než při hledání

Jestliže jindy než při hledání hráčova míče soupeř, jeho nosič nebo výstroj pohne tímto míčem, úmyslně se jej dotkne nebo způsobí, že se míč pohne, kromě případů dovolených Pravidly, je soupeř potrestán jednou trestnou ranou. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

(Míč se pohne při měření - viz Pravidlo 18-6)

18-4. Spoluhráčem, jeho nosičem nebo výstrojí ve hře na rány

Jestliže spoluhráč, jeho nosič nebo výstroj pohne hráčovým míčem, dotkne se jej nebo způsobí, že se míč pohne, není to trestné. Jestliže se míč pohne, musí se vrátit na původní místo.

(Hra nesprávným míčem - viz Pravidlo 15-3)

18-5. Jiným míčem

Jestliže míčem ve hře, který je v klidu, pohne jiný míč pohybující se po úderu, musí se míč, kterým bylo pohnuto, vrátit na původní místo.

18-6. Míč se pohne při měření

Jestliže se míč nebo předmět označující jeho polohu pohne při měření, přičemž hráč postupuje podle některého Pravidla nebo se snaží zjistit okolnosti pro možné použití některého Pravidla, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděným měřením. Jinak platí ustanovení Pravidel 18-2a, 18-3b a 18-4.

* TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA:

Hra na jamky - ztráta jamky; Hra na rány - dvě trestné rány.

* Jestliže hráč, který je povinen vrátit míč na původní místo, tak neučiní, nebo jestliže zahraje ránu míčem nahrazeným podle Pravidla 18, přičemž k tomuto nahrazení nebyl oprávněn, je potrestán všeobecným trestem za porušení Pravidla 18, ale neobdrží ale již žádný další trest podle tohoto Pravidla.

Poznámka 1: Pokud míč, který se má vrátit na původní místo podle tohoto Pravidla, není okamžitě dosažitelný, může být nahrazen jiným míčem.

Poznámka 2: Jestliže se změnila původní poloha míče, který má být umístěn nebo vrácen na původní místo, viz Pravidlo 20-3b.

Poznámka 3: Jestliže nelze zjistit místo, na které má být míč umístěn nebo vrácen, viz Pravidlo 20-3c.

Pravidla golfu 2012 - 2015
Předchozí: Pravidlo 17 - Praporková tyčNásledující: Pravidlo 19 - Míč v pohybu vychýlen nebo zastavenPřehled pravidel | Definice


O serveru  |  Kontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter  | G+  | Mapa serveru


Chronomag.cz

Fotonmag.cz

Designportal.cz

Golfovezpravy.czKontakt  |  RSS  |  Facebook  | Twitter